Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INTER-RECRUITMENT.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających ze strony serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.inter-recruitment.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu, w tym składania ofert pracy lub odpowiadania na nie.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Inter-Recruitment.pl s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniardwy 8/109, 02-695 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem, NIP: 521-348-19-77, REGON: 141364951, właściciel serwisu internetowego Inter-Recriutment.pl, dokonujący za jego pośrednictwem pośrednictwa pracy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Inter-Recruitment.pl”.

 1. 1. Zakres zbierania danych.

Inter-Recruitment.pl zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności składają podania na oferowane stanowiska pracy lub przesyłają swoje CV za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W celu zapewnienia możliwości kontaktu z użytkownikiem – kandydatem na dane stanowisko użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numeru telefonu natomiast w celach rekrutacyjnych użytkownik powinien podać informacje określające jego doświadczenie zawodowe, w tym stopień znajomości języka obcego.

 1. 2. Cel zbierania danych

1)      Wszelkie dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez Inter-Recruitment.pl w celu rekrutacyjnym, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Serwisem lub pracodawcą.

2)      W zależności od udzielenia przez użytkownika zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe w przypadku spełniania wymagań określonych w ofercie pracy zostaną udostępnione pracodawcy. Inter-Recruitment.pl udostępnia dane osobowe użytkowników- kandydatów wyłącznie w celach rekrutacyjnych zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz kodeksu pracy. Brak wyrażenia zgody na udostepnienia danych osobowych pracodawcy wyłącza możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

3)      Inter-Recruitment.pl, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. 3. Prawo dostępu

1)      Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na udostępnianie podanych przez niego danych osobowych pracodawcom.

2)      Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Inter-Recruitment.pl zamierza przetwarzać dane użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

3)      Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Inter-Recruitment.pl.

4)      Inter-Recruitment.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rekrutacyjnych.
 2. 5. Mechanizm cookies

1)      Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

2)      Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 1. 6. Adres IP

Inter-Recruitment.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 1. 7. Cookies innych podmiotów

1)      Inter-Recruitment.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników.

2)      W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

3)      Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 1. 8. Dostęp do danych osób trzecich
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Inter-Recruitment.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Inter-Recruitment.pl oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 1. 9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Inter-Recruitment.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. 10. Wyłączenie odpowiedzialności

1)      Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Inter-Recruitment.pl, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

2)      Inter-Recruitment.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Inter-Recruitment.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3)      Inter-Recruitment.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Inter-Recruitment.pl.

 

 1. 11. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
Inter-Recruitment.pl.

 1. 12. Zmiany Polityki Prywatności

Inter-Recruitment.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 02.062011